ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Powertex Groothandel & Academy Nederland

Hal achter:  Oirschotsedijk 6,

5513 NR Wintelre

Nederland

 

Telefoonnummer 06 51047164

Email: info@powertex-groothandel.nl

KvK-nummer: 51313154

BTW nummer: 121910192B02

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen koper en Powertex Groothandel & Academy Nederland, hierna te noemen 'verkoper'.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen verkoper en haar cliënten/opdrachtgevers uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

De opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Powertex Groothandel & Academy Nederland is een groothandel in Powertex en hobbyartikelen. Alle door Powertex Groothandel & Academy Nederland gevoerde producten zijn bedoeld voor doorverkoop aan de eindgebruiker/consument. Powertex Groothandel & Academy Nederland levert uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

2. Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

In de offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en administratiekosten.

Indien de offertes of aanbiedingen duidelijk herkenbare vergissingen of verschrijvingen bevatten, is verkoper niet gehouden de offerte of aanbieding ten uitvoer te brengen.

Na totstandkoming van een koopovereenkomst, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden.

 

3. Wijzigingen

Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is verkoper op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten als gevolg hieruit ontstaan.

Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Bestelling en verzending

Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, middels bankoverschrijving, incasso contant of per pin. Powertex Groothandel & Academy Nederland, ontvangt koper direct een orderbevestiging.

Van bestellingen die op een andere wijze worden geplaatst dan via www.powertex-groothandel.nl de website, ontvangt koper binnen 2 werkdagen een orderbevestiging. Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper deze te controleren en te bevestigen voor akkoord. Indien verkoper binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging geen bericht heeft ontvangen van koper dan beschouwt verkoper de order als akkoord. Verwerking van de order vindt hierna plaats.

De minimum factuurwaarde voor een order is € 50.- exclusief BTW.

Bestelling wordt Franco aan koper geleverd in onderstaande landen, bij een minimum netto factuurwaarde. Nederland en België vanaf € 200,- exclusief BTW.

Voor verzendtarieven overige landen dient koper contact op te nemen.

Alle reclamaties dienen wij te ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

Bestellingen die via de website binnenkomen, worden binnen 3 werkdagen geleverd.

Een bestelling is pas definitief na betaling.

5. Levering

Powertex Groothandel & Academy Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Powertex Groothandel & Academy Nederland kenbaar heeft gemaakt.

Powertex Groothandel & Academy Nederland zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Powertex Groothandel & Academy Nederland het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Nadat Powertex Groothandel & Academy Nederland de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij opdrachtgever.

Indien goederen verzonden zijn door een door verkoper ingeschakelde vervoerder en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.

Indien er geen levering kan plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden waarvoor verkoper niet aansprakelijk is, informeert de verkoper de koper daar binnen 3 dagen over. Dit betekent dat verkoper niet in gebreke blijft.

6.  Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Powertex Nederland.

In geval van overmacht bij verkoper wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.

7. Betaling

Alle betalingen moeten geschieden voor levering tenzij anders overeengekomen.

Indien betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Powertex Nederland verschuldigde.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dankomen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Powertex Groothandel & Academy Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Prijs

Alle verkoopprijzen zijn netto, dus exclusief BTW.

Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende belastingen, vrachten, rechten dan wel valutawijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde goederen.

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade door verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, of gederfde winst.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten vereenkomst(en) is nagekomen.

Koper is verplicht de goederen op verzoek van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien schuldsanering is aangevraagd, of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper zeker te stellen.

 11. Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de website www.powertex-groothandel.nl  de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De website bevat mogelijk een aantal links naar andere websites en online bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de verkoper. De verkoper heeft hier geen controle over en kan daarom de verantwoordelijkheid voor de inhoud of algemene praktijken van een van deze sites van derden en/of diensten niet aannemen. Daarom raden wij u aan de volledige voorwaarden en het privacy beleid van de sites die u bezoekt als gevolg van het volgen van een link op onze site te lezen.

12. Klantgegevens

De verkoper is gerechtigd alle relevante klantgegevens in het kader van de wettelijke eisen op te slaan en te verwerken.

13. Wijziging van de voorwaarden

De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra de koper de wijziging is meegedeeld.

14. Eigendomsvoorbehoud

Powertex Groothandel & Academy Nederland blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen tot de volledige koopprijs is voldaan. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Powertex groothandel & Academy Nederland  en mogen zonder toestemming van Powertex Groothandel & Academy Nederland op welke wijze dan ook, niet gebruikt worden. Kleur afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDENPowertex Groothandel & Academy Nederland

Hal achter: Oirschotsedijk 6,

5513 NR Wintelre

NederlandTelefoonnummer 06 51047164

Email: info@powertex-groothandel.nl

KvK-nummer: 51313154

BTW nummer: 121910192B021. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen koper en Powertex Groothandel & Academy Nederland, hierna te noemen `verkoper`.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen verkoper en haar cliënten/opdrachtgevers uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

De opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Powertex Groothandel & Academy Nederland is een groothandel in Powertex en hobbyartikelen. Alle door Powertex Groothandel & Academy Nederland gevoerde producten zijn bedoeld voor doorverkoop aan de eindgebruiker/consument. Powertex Groothandel & Academy Nederland levert uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

2. Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

In de offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en administratiekosten.

Indien de offertes of aanbiedingen duidelijk herkenbare vergissingen of verschrijvingen bevatten, is verkoper niet gehouden de offerte of aanbieding ten uitvoer te brengen.

Na totstandkoming van een koopovereenkomst, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden.3. Wijzigingen

Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is verkoper op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten als gevolg hieruit ontstaan.

Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Bestelling en verzending

Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, middels bankoverschrijving, incasso contant of per pin. Powertex Groothandel & Academy Nederland, ontvangt koper direct een orderbevestiging.

Van bestellingen die op een andere wijze worden geplaatst dan via www.powertex-groothandel.nl de website, ontvangt koper binnen 2 werkdagen een orderbevestiging. Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper deze te controleren en te bevestigen voor akkoord. Indien verkoper binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging geen bericht heeft ontvangen van koper dan beschouwt verkoper de order als akkoord. Verwerking van de order vindt hierna plaats.

De minimum factuurwaarde voor een order is € 75.- exclusief BTW.

Bestelling wordt Franco aan koper geleverd in onderstaande landen, bij een minimum netto factuurwaarde. Nederland en België vanaf € 200,- exclusief BTW.

Voor verzendtarieven overige landen dient koper contact op te nemen.

Alle reclamaties dienen wij te ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

Bestellingen die via de website binnenkomen, worden binnen 3 werkdagen geleverd.

Een bestelling is pas definitief na betaling.

5. Levering

Powertex Groothandel & Academy Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Powertex Groothandel & Academy Nederland kenbaar heeft gemaakt.

Powertex Groothandel & Academy Nederland zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Powertex Groothandel & Academy Nederland het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Nadat Powertex Groothandel & Academy Nederland de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij opdrachtgever.

Indien goederen verzonden zijn door een door verkoper ingeschakelde vervoerder en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.

Indien er geen levering kan plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden waarvoor verkoper niet aansprakelijk is, informeert de verkoper de koper daar binnen 3 dagen over. Dit betekent dat verkoper niet in gebreke blijft.

6. Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Powertex Nederland.

In geval van overmacht bij verkoper wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.

7. Betaling

Alle betalingen moeten geschieden voor levering tenzij anders overeengekomen.

Indien betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Powertex Nederland verschuldigde.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dankomen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Powertex Groothandel & Academy Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Prijs

Alle verkoopprijzen zijn netto, dus exclusief BTW.

Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende belastingen, vrachten, rechten dan wel valutawijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde goederen.

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade door verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, of gederfde winst.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten vereenkomst(en) is nagekomen.

Koper is verplicht de goederen op verzoek van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien schuldsanering is aangevraagd, of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper zeker te stellen.

11. Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de website www.powertex-groothandel.nl de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De website bevat mogelijk een aantal links naar andere websites en online bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de verkoper. De verkoper heeft hier geen controle over en kan daarom de verantwoordelijkheid voor de inhoud of algemene praktijken van een van deze sites van derden en/of diensten niet aannemen. Daarom raden wij u aan de volledige voorwaarden en het privacy beleid van de sites die u bezoekt als gevolg van het volgen van een link op onze site te lezen.

12. Klantgegevens

De verkoper is gerechtigd alle relevante klantgegevens in het kader van de wettelijke eisen op te slaan en te verwerken.

13. Wijziging van de voorwaarden

De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra de koper de wijziging is meegedeeld.

14. Eigendomsvoorbehoud

Powertex Groothandel & Academy Nederland blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen tot de volledige koopprijs is voldaan. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Powertex groothandel & Academy Nederland en mogen zonder toestemming van Powertex Groothandel & Academy Nederland op welke wijze dan ook, niet gebruikt worden. Kleur afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2023 powertex-groothandel | sitemap | rss